موسسه Scrum.org فهرستی از مهارت‌های حرفه‌ای اسکرام را به منظور کمک به هدایت رشد شخصی افراد در رابطه با اسکرام ایجاد کرده است. ایجاد مهارت مرتبط با اسکرام بر اساس اصول اولیه، درک و بکارگیری چارچوب اسکرام آغاز می‌شود و این پایه و اساسی برای رشد شخصی است. شایستگی‌ها و حوزه‌های تمرکز اصلی برای تیم…

Read More